Adverteren op Beslist

Op beslist.nl shoppen dagelijks meer dan een half miljoen consumenten in het assortiment van de ruim 10.000 aangesloten webshops.

Beslist.nl werkt op basis van een veilingmodel. Door het grote productassortiment is het noodzakelijk om te adverteren met geoptimaliseerde productinformatie die moet voldoen aan het beleid van Beslist.nl.

Biedingen per categorie. Daarbij wordt dit inzichtelijk uitgevoerd door middel van en conversieratio’s en marges per categorie. Continue optimaliseren van de feed op basis van de producten die goede kosten/omzet realiseren.

Voordelen van Beslist.nl:
 • Voor een positieve kosten-waarden verhouding is de kwaliteit van de productfeed belangrijk. De kwaliteitsstandaarden nalopen is dan ook noodzakelijk.
 • Conversiepercentage van jouw eigen website. 
 • Inzicht leveren in het resultaat per product en productcategorie.

Freelance AdWords specialist

Beslist.nl set-up

Met Beslist.nl zijn er meerdere veilingmodellen mogelijk. Zo kunnen we op basis van CPC-model werken en kunnen we eventueel keizen voor het CPS-model. Afhankelijk van de huidige website en conversieratio kunnen we daarin een keuze maken. Uiteindelijk kunnen we door UTM-tags zien welke producten goed converteren en welke producten niet. Vragen? Neem dan contact met mij op.

Neem contact met mij op

Vergoeding Beslist.nl

De vergoeding die je krijgt is dan ook afhankelijk van de kwaliteit bezoekers die je doorstuurt. Het dashboard van Beslist.nl is daarnaast gebruiksvriendelijk en het is mogelijk om per categorie biedingen in te stellen.

Veilingmodel Beslist.nl

Zij werken op basis van een veilingmodel. Als je goed scoort krijg je meer omzet en dat is ook goed voor Beslist. Dat kun je beïnvloeden. Er zijn een aantal factoren die het volume en de kosten/baten bepalen.

Aanmeldproces Beslist.nl

Een webshop kan zich gratis aanmelden bij Beslist.nl. De producten worden dan gratis vertoond op verschillende posities binnen beslist.nl. Net als in Google geldt, hoe beter de positie hoe meer kliks je krijgt.

Keuzes uit veilingmodel

Het is interessant om zo goed mogelijk vertoond te worden. Het werkt op veilingbasis, maar Beslist heeft ook een prijsmodel op basis van kosten-per-sale. Een percentage van jouw omzet dus. No cure, no pay - Cost Per Sale model. Je hebt geen kosten als er geen betaalde orders zijn.

  Contact opnemen

  Nieuwsgierig?
  Vraag naar de
  mogelijkheden
  Ben jij benieuwd in hoeverre jouw campagnes op dit moment optimaal zijn ingesteld? Zijn er campagnes die er voor zorgen dat jouw doelstellingen niet behaald worden en weet je niet waar het aan ligt?

  Of heb je hulp nodig bij de set-up? Vraag naar de mogelijkheden door het formulier in te vullen. Ik zal dan binnen 8 uur contact opnemen.

   Contact opnemen